Theologia moralis
THEOLOGIA MORALIS   MORÁLNA TEOLÓGIA   MORAL THEOLOGY   TEOLOGIA MORALNA   TEOLOGIA MORALE  THÉOLOGIE MORALE              KRESŤANSKÁ ETIKA   CHRISTIAN ETHICS   ETYKA CHRZEŚCIJAŃSKA   ETICA CRISTIANA   CHRISTIAN ETHIK   ÉTHIQUE CHRÉTIENNE             BIOETIKA   BIOETHICS   BIOETYKA   BIOETICA   BIOETHIK   BIOÉTHIQUE                 SOCIÁLNE UČENIE CIRKVI   CATHOLIC SOCIAL TEACHING   KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA   DOTTRINA SOCIALE ECCLESIE   KATHOLISCHE SOCIALLEHRE  
 
Všeobecná
morálna teológia
Špeciálna
morálna teológia
Bioetika
Teológia života
Rodina
Sociálne
učenie církvi

    Obsah portálu je primárne orientovaný na morálnu teológiu, ktorá je časťou systematickej teológie. Morálna teológia je: veda viery a cirkvi, ktorá prijíma a skúma Božie zjavenie, pričom odpovedá na požiadavky ľudského rozumu; reflexia, ktorá sa zaoberá morálnosťou čiže dobrom a zlom ľudských skutkov, ako aj osobou, ktorá ich koná, a v tomto zmysle je prístupná všetkým ľuďom; teológia, pretože za začiatok a cieľ mravného konania uznáva toho, ktorý sám je dobrý a ktorý človeku tým, že sa mu oddáva v Kristovi, ponúka šťastie Božie života. V širšom zmysle je portál zameraný na kresťanskú etiku a nevyhýba sa i témam z kresťanskej filozofie. Tento portál je primárne určený teológom, ktorí sa špecializujú na oblasť morálnej teológie a kresťanským etikom, ako aj širšiemu spektru odborníkov hľadajúcich pravdu o závažných problémoch reflektovaných pod morálnym a etickým zorným uhlom. Sekundárne je portál určený študentom morálnej teológie a kresťanskej etiky, ako aj všetkým všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí sú bytostne otvorení pre dynamiku pravdy o Bohu, ktorý skrze Krista povoláva človeka.    Podobne, ako sa najčastejšie rozdeľuje morálna teológia na všeobecnú a špeciálnu, je i portál rozčlenený na dve hlavné časti, pričom vo všeobecnej morálnej teológii budú postupne pribúdať podsekcie špecializačne zamerané na matériu všeobecnej morálnej teológie.Časť portálu zameraná na špeciálnu morálnu teológiu je zatiaľ rozčlenená na problematiku bioetiky, rodiny a sociálneho učenia cirkvi pretože tieto oblasti mravného konania ľudského subjektu sú svojou dôležitosťou a rozsahom tak významné, že im je venovaný v rámci portálu samostatný priestor. Všetky odborné články publikované na tomto portále sú recenzované, pričom akékoľvek verejné použitie týchto materiálov alebo ďalšie publikovanie je možné iba s odvolaním sa na konkrétneho autora a na názov článku, nakoľko sa na uvedené materiály vzťahujú autorské práva.
    Všeobecná morálna teológia V tejto časti portálu sú sprístupňované základné princípy, metódy a pramene morálnej teológie a kresťanskej etiky, a to pod zorným uhlom Božieho volania adresovaného ľudskému subjektu k spoločnému životu s ním. Ide o reflexiu vo svetle Starého a Nového Testamentu, v kontexte špecifického rozlišovania mravného zákona, ktorý si ľudský subjekt sám nedáva, vo svedomí človeka, pričom sa súčasne prezentujú základné antropologické východiská a princípy i podmienenosti mravného konania pod zorným uhlom slobodnej odpovede na Božie volanie. Táto časť portálu sa venuje reflexii nad intespersonálnym vertikálnym vzťahom kresťana k Bohu uskutočňovanom v ekleziálnom spoločenstve s dôrazom na tri božské čnosti a náboženskú slobodu človeka v biblickom kontexte, ako aj nad formami kresťanského kultu a problematikou vnútorného obrátenia človeka v personalistickom chápaní.
    Špeciálna morálna teológia V tejto časti portálu sa prezentuje vzťah človeka a kresťana k blížnemu v biblickoantropologickom kontexte ako aj vo svetle náuky Magistéria, pričom vzťah k blížnemu sa osvetľuje na princípoch kresťanského personalizmu a poukazuje na hlavné spoločenstvá, v ktorých človek žije, ako cirkev, manželstvo a rodina, národ a štát. vychádzajúc s princípov pravdy a slobody, lásky a spravodlivosti sa poukazuje na rozličné cesty povolania človeka, ktorý má morálnu zodpovednosť za svoje konanie v rozličných dimenziách svojho života.
    V časti portálu s názvom Teológia života - bioetika sa normatívnym spôsobom chce prezentovať uzásadnenie a zdôvodnenie normiem - princípov a morálneho hodnotenia aktov človeka, spočívajúcich v ingerencii v hraničných situáciach počiatku života, jeho trvania a smrti, ako aj poukázať na personalistickú koncepciu človeka, na jeho dôstojnosť a práva. Portál sa v tejto časti zaoberá z teologickomorálneho hľadiska problematikou rešpektovania dôstojnosti ľudského života ako aj formami agresie voči ľudskému životu.
    V časti portálu Rodina sa prezentujú antropopologické predpoklady manželstva a rodiny, ako aj kresťanská personalistická koncepcia sexuality, pričom sa predstavuje manželstvo a rodina ako communio personarum. Táto časť portálu sa zaoberá morálnymi aspektami zodpovedného rodičovstva a etikou manželských vzťahov a vzťahom rodiny a spoločnosti navzájom, pričom poukazuje i na ohrozenie rodiny v dnešnom svete.
    Portál sa v časti Sociálne učenie cirkvi zameriava na tie ľudské hodnoty, ktoré môžu a majú byť realizované v kooperácii sociálnych podmetov v spoločnosti, pričom sociálne učenie sa považuje za integrálnu súčasť morálnej teológie a v rámci nej za zvláštnu kategóriu, ktorá dôkladne formuluje výsledky reflexie o zložitých skutočnostiach sociálnej existencie ľudského života v spoločnosti, vo svetle posolstva evanjelia, viery a cirkevnej tradície, s prihliadnutím na teologický charakter. Rešpektujúc antropologické východiská, je táto časť morálnej teológie kontinuálnou aktualizáciou evanjelia v meniacej sa sociálnej skutočnosti, nesúcej v sebe historické znamenia času, ktoré je potrebné hodnotiť v duchu teologických zásad a kritérií.

Last update:
09.11.2016
 
PUBLIKÁCIE
Informácie o publikácii
Informácie o publikácii
Informácie o publikácii
© René Balák 2015
e-mail: info(at)theologiamoralis(dot)info