Theologia moralis
THEOLOGIA MORALIS   MORÁLNA TEOLÓGIA   MORAL THEOLOGY   TEOLOGIA MORALNA   TEOLOGIA MORALE  THÉOLOGIE MORALE              KRESŤANSKÁ ETIKA   CHRISTIAN ETHICS   ETYKA CHRZEŚCIJAŃSKA   ETICA CRISTIANA   CHRISTIAN ETHIK   ÉTHIQUE CHRÉTIENNE             BIOETIKA   BIOETHICS   BIOETYKA   BIOETICA   BIOETHIK   BIOÉTHIQUE                 SOCIÁLNE UČENIE CIRKVI   CATHOLIC SOCIAL TEACHING   KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA   DOTTRINA SOCIALE ECCLESIE   KATHOLISCHE SOCIALLEHRE  
 
Teologia moralna
ogólna
Teologia moralna
sczegołówa
Teologia życia
Bioetyka
Rodzina
Społeczne
nauczanie Koscióła

    Treść tego portalu jest przede wszystkim orientowana na teologię moralną, która jest częścią teologii systematycznej. Teologia moralna jest: nauką wiary i Kościoła, która przyjmuje i bada Boże Objawienie, przy czym odpowiada na wymagania ludzkiego rozumu; refleksją, która dotyczy moralności, czyli dobra i zła czynów ludzkich, jak również osoby, która ich kona, i w tym sensie jest dostępna dla wszystkich ludzi; teologią, ponieważ za początek i cel działania moralnego uznaje tego, który sam jest Dobry i który człowiekowi poprzez oddanie mu się w Chrystusie proponuje szczęście Bożego życia. W sensie szerszym portal jest ukierunkowany na etykę chrześcijańską, przy czym nie unika on tematów również z dziedziny filozofii chrześcijańskiej. Portal ten jest przeznaczony przede wszystkim dla teologów, którzy specjalizują się w dziedzinie teologii moralnej oraz dla etyków chrześcijańskich, jak również dla szerszego kręgu specjalistów poszukujących prawdę o poważnych problemach, które rozpatrywane są z punktu widzenia moralności i etyki. Portal jest następnie przeznaczony dla studentów teologii moralnej i etyki chrześcijańskiej, a także dla wszystkich ludzi dobrej woli wewnętrznie otwartych na dynamikę prawdy o Bogu, który przez Chrystusa powołuje człowieka.    Zgodnie z najczęściej stosowanym podziałem teologii moralnej na jej część ogólną i szczegółową, także portal jest podzielony na dwie zasadnicze części, przy czym do działu teologii moralnej ogólnej stopniowo będą dołączane podsekcje specjalistycznie ukierunkowane na treść teologii moralnej ogólnej. Część portalu poświęcona teologii moralnej szczegółowej jest na razie podzielona na problematykę bioetyki, rodziny i społecznego nauczania Kościoła. Podział ten jest uzasadniony faktem, iż dziedziny moralności działania podmiotu ludzkiego swoją ważnością i zasięgiem są tak znaczące, że poświęcono im w ramach portalu oddzielne miejsce. Wszystkie artykuły naukowe publikowane w ramach tego portalu mają recenzje.
    Teologia moralna ogólna W niniejszej części portalu można znaleźć podstawowe zasady, metody i źródła teologii moralnej i etyki chrześcijańskiej z punktu widzenia Bożego wezwania do wspólnego życia, jakie Bóg adresuje podmiotowi ludzkiemu. Chodzi o refleksję w świetle Starego i Nowego Testamentu, w kontekście specyficznego rozróżniania prawa moralnego – którego podmiot sam nie nadaje – w sumieniu człowieka. Równocześnie są tu prezentowane podstawowe antropologiczne rozwiązania i zasady oraz uwarunkowania działania moralnego z punktu widzenia wolnej odpowiedzi na Boże wezwanie. Ta część portalu jest poświęcona refleksji nad interpersonalną wertykalną relacją chrześcijanina do Boga, która się dokonuje we wspólnocie eklezjalnej, przy czym akcent kładzie się na trzy cnoty teologalne oraz wolność religijną człowieka w kontekście biblijnym, jak również refleksji nad formami kultu chrześcijańskiego i problematyką wewnętrznego nawrócenia człowieka w ujęciu personalistycznym.
    Teologia moralna szczegółowa W tej części portalu w kontekście biblijno-antropologicznym, jak również w świetle nauczania Magisterium Kościoła, jest prezentowana relacja chrześcijanina do bliźniego, przy czym relację tę naświetlają zasady personalizmu chrześcijańskiego i wskazuje się na główne wspólnoty, w których człowiek żyje, jak: Kościół, małżeństwo i rodzina, naród i państwo. Wychodząc z zasad prawdy i wolności, miłości i sprawiedliwości są prezentowane różne drogi powołania człowieka, który jest moralnie odpowiedzialny za swoje działanie w różnych wymiarach swojego życia.
    W części portalu, który nosi tytuł Teologia życia – bioetyka, w sposób normatywny próbuje się prezentować uzasadnienie i udowodnienie norm – zasad i moralną ocenę czynów ludzkich, polegających na ingerencji w życie w sytuacjach granicznych dotyczących początku życia, jego trwania i śmierci, jak również próbuje się wskazać na personalistyczną koncepcję człowieka, na jego godność i prawa. Ta część portalu jest poświęcona problematyce respektowania godności życia ludzkiego oraz formom agresji wobec tego życia i to z punktu widzenia teologii moralnej.
    W części portalu pod tytułem Rodzina są prezentowane przesłanki antropologiczne małżeństwa i rodziny, jak również personalistyczna koncepcja płciowości, przy czym małżeństwo i rodzina są pokazywane jako communio personarum. Ta część portalu zajmuje się moralnymi aspektami odpowiedzialnego rodzicielstwa i etyką relacji małżeńskich oraz wzajemnych relacji rodziny i społeczeństwa, przy czym wskazuje się także na zagrożenia rodziny w świecie współczesnym.
    W części Społeczne nauczanie Kościoła portal prezentuje te ludzkie wartości, które mogą i powinny być realizowane we współpracy podmiotów społecznych w społeczeństwie, przy czym społeczne nauczanie jest uważane za integralną część teologii moralnej i w jej ramach za specjalną kategorię, która precyzyjnie formułuje wyniki refleksji nad złożonymi rzeczywistościami społecznego istnienia człowieka we wspólnocie w świetle orędzia Ewangelii, wiary i Tradycji Kościoła, z uwzględnieniem charakteru teologicznego. Respektując wyjścia antropologiczne ta część teologii moralnej jest ciągłą aktualizacją Ewangelii w zmieniającej się rzeczywistości socjalnej, która przynosi ze sobą historyczne znaki czasu, które trzeba oceniać w duchu zasad i kryteriów teologicznych.

Last update:
09.11.2016
 
PUBLIKACJE
Informácie o publikácii
Informácie o publikácii
Informácie o publikácii
© René Balák 2015
e-mail: info(at)theologiamoralis(dot)info